FORGOT YOUR DETAILS?

Metodologie cazare

Metodologia de ocupare a locurilor de cazare

METODOLOGIA DE PRECAZARE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 •  Art.1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” – Bucureşti organizează în perioada  14.05 – 08.06.2018  PRECAZAREA studenţilor/masteranzilor români şi străini, precum și a medicilor rezidenți români, medicilor la specializare străini și doctoranzilor străini, care nu au domiciliul/reşedinţa în Bucureşti.
 • Art.2. Este interzisă completarea şi depunerea cererii de precazare de către studenţii români şi străini, precum si a medicilor rezidenți români, medicilor la specializare străini și doctoranzilor străini care au C.I. cu domiciliul/reşedinţa în Bucureşti.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ACŢIUNII DE PRECAZARE

 • Art.3. În perioada 14.05 – 08.06.2018 studenţii români și străini care au locuit în cămin în anul universitar precedent (2017-2018) cât și cei care nu au locuit în căminele Universităţii vor putea accesa pagina https://cazare.umfcd.ro, după care vor completa formularul de precazare pentru anul universitar 2018-2019. Studenții români care sunt în an terminal, în anul universitar 2017-2018, nu pot solicita cazare pentru anul universitar 2018-2019. Aceștia vor putea solicita cazare după susținerea examenului de rezidențiat. Pentru a depune o cerere de cazare trebuie să vă autentificați utilizând CONTUL UNIC de STUDENT UMFCD. Dacă nu ați primit detaliile unui astfel de cont sau dacă ați uitat datele de acces, vă rugăm să ridicați un tichet pe platforma tichet.umfcd.ro (se selectează opțiunea “deschide tichet nou” -> se completează informațiile de contact solicitate -> se selectează subiectul “suport sistem e-mail@umfcd.ro” -> se completează detaliile problemei întâmpinate -> se apasă butonul “crează tichet”). Pentru a completa cererea de cazare, se vor parcurge, în ordine, următorii pași:
  • Pasul 1. Completare consimțământ și formular online Înainte de completarea formularului de cazare, se va descărca și completa formularul informare_consimtamant.pdf.. Acest pas implică descărcarea și completarea formularului informare_consimtamant, după care se va trece la completarea formularului de cazare. În urma completării formularului sistemul va genera un document PDF ce va conține cererea de cazare a studentului.
  • Pasul 2. Încărcare documente. Fiecare document va fi încărcat în secțiunea destinată acestuia, respectiv:
   • Cererea de cazare – printată, semnată, scanată și încarcată în format PDF ;
   • Informare_consimtamant - completat, semnat și scanat în format PDF ;
   • Carte de identitate - I. (pentru studenții români) și Pașaport (pentru studenții străini) – scanată și încărcată în format PDF;
   • Alte documente (acolo unde este cazul) - În cazul în care studentul figurează ca familie se va trimite și o copie a Certificatului de Căsătorie. Pentru studenții români care nu au mai locuit în căminele universității și care au probleme sociale (venit net/membru de familie până în 1162 lei/membru)  se vor trimite acte doveditoare în acest sens. Aceste documente vor fi scanate si încărcate în format PDF.
  • Pasul 3. Verificarea stării cererii Un reprezentant al Direcției Social va verifica cererea de cazare și o va valida sau o va respinge, până la sfarșitul perioadei de precazare. În cazul respingerii, veți primi detalii cu privire la motivul respingerii. În consecință, rugăm studenții să îsi verifice contul unic de student umfcd cel mai târziu la data de 08.06.2018. Pot fi motive de respingere a cererii: necompletarea formularului privind acordul consimțământului, restanțele la plata regiei de cămin, încălcări ale clauzelor contractului de închiriere, abateri disciplinare grave, completări eronate/ambigue ale cererii, etc.
 • Art.4. După data de 08.06.2018 nu se vor mai depune solicitări de  precazare (aplicația online nu va mai fi activă). În cazul în care există situaţii de excepţie ale studenţilor (cu probleme medicale, nu au fost în ţară în perioada stabilită pentru depunerea cererilor, etc) aceştia vor putea depune cereri de precazare la sediul Direcției Social, la care vor anexa acte justificative, și după data de 08.06.2018. Studenţii care nu pot justifica prin depunerea actelor doveditoare situaţia de excepţie în care s-au aflat şi care a condus la necompletarea/netrimiterea cererii în perioada stabilită, vor putea depune cereri la Direcția Social în perioada 27 iulie 2018 – 10 august 2018.
 • Art.5.  Masteranzii români, medicii rezidenți români, medicii la specializare străini și doctoranzii străini se vor prezenta în perioada 14.05 – 08.06.2018 pentru a completa cererea de precazare la Direcția Social, Cămin Davila etaj I - situat în Str. Tudor Arghezi nr. 8 (intrarea se va face prin Str. Dimitrie Gerota nr. 19-21, sector 2, București – lângă Catedra de Genetică).
 • Art.6.  În scopul realizării transparenţei totale privind aplicarea metodologiei de precazare, la analizarea şi soluţionarea cererilor de precazare, va asista şi un reprezentant al studenţilor căminişti, ca observator, care va face parte din comisia de cazare.

CAPITOLUL III: ORDINEA PRIORITĂŢILOR PRIVIND SOLUŢIONAREA CERERILOR DE PRECAZARE 

 • Art.7. Priorităţile de cazare cuprinse în prezenta metodologie sunt, în ordinea enumerării lor, următoarele:
  1. Opţiunea de a rămâne în continuare în aceeaşi cameră:
   1. vechimea în cameră este luată în considerare până la 1 MAI 2018, studenţii cazaţi după această dată nu sunt consideraţi ca având vechime în cameră;
   2. calitatea studentului privind vechimea în cameră poate fi pierdută în cazul nerespectării clauzelor contractului de închiriere încheiat cu U.M.F. “Carol Davila”;
   3. în cazul în care situaţia numărului de solicitări privind cazarea familiilor la căminele B1-B2 impune comasarea studenţilor rămaşi singuri în cameră, Universitatea îşi rezervă dreptul de a proceda în acest sens, mutările respectivilor studenţi vor fi făcute în funcţie de vechimea acestora în cameră.
  2. Mutările din cadrul aceluiaşi cămin se vor rezolva în ordinea următoarelor priorităţi:
   1. camera în care a locuit să fie predată în condiţii foarte bune, în caz contrar solicitarea de mutare nu va primi aviz favorabil;
   2. în situaţia în care pentru aceeaşi cameră îşi exprimă opţiunea mai mulţi studenţi, departajarea se va face în funcţie de media ultimului an de studiu terminat (cu situaţia şcolară încheiată);
   3. în cazul în care pentru aceeaşi cameră îşi exprimă opţiunea mai mulţi studenţi iar media ultimului an terminat coincide, departajarea se va face în funcţie de media anului de studiu precedent ultimului an încheiat.
  3. Mutările între cămine se fac în ordinea următoarelor priorităţi:
   1. camera în care a locuit să fie predată în condiţii foarte bune, în caz contrar solicitarea de mutare nu va primi aviz favorabil;
   2. în situaţia în care pentru aceeaşi cameră îşi exprimă opţiunea mai mulţi studenţi, departajarea se va face în funcţie de media ultimului an de studiu terminat (cu situaţia şcolară încheiată);
   3. în caz de coincidenţă a mediei anilor de studiu terminaţi, departajarea se va face în funcţie de media anului de studiu precedent ultimului an încheiat.
  4. Intrări în cămin (din gazdă) în ordinea următoarelor priorităţi:
   1. cazuri sociale, în limita locurilor disponibile – studenţi care studiază pe locuri bugetate (studenţii vor anexa cererilor de precazare documentele justificative care atestă situaţia lor de caz social, adeverinţe de venit din care să rezulte venitul net/membru de familie – până în 1162 lei/membru de familie);
   2. în limita locurilor disponibile, celelalte solicitări de precazare ale studenţilor Universităţii;
   3. în cazul în care situaţia o va impune, departajarea pentru studenţii încadraţi la a) se va face în funcţie de venitul net/membru de familie iar în cazul studenţilor încadraţi la pct.b) după media ultimului an de studiu terminat (cu situaţia şcolară încheiată).
  5. Studenţii admişi în anul universitar 2018 – 2019, în ordinea criteriilor stabilite de către comisia de cazare pentru anul I, în limita locurilor disponibile. Se vor soluţiona, cu prioritate, cazurile sociale.

CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII FINALE

 • Art.8. Nu vor fi cazaţi în cămin următoarele categorii de studenţi:
  1. Sunt declaraţi repetenţi la începutul anului universitar 2018-2019;
  2. Au înstrăinat locul de cazare;
  3. Au găzduit persoane străine în camerele unde au fost cazaţi;
  4. Au fost mustraţi şi ulterior sancţionaţi în anul de studiu precedent;
  5. Au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin;
  6. Au comis abateri de la prevederile regulamentului de cămin şi au încălcat clauzele contractului de închiriere.
 • Art.9. Toţi studenţii care au depus cerere de precazare şi au primit aprobare pentru alt cămin decât cel în care au locuit în anul precedent se vor caza în anul universitar următor numai dacă vor prezenta nota de lichidare emisă de administratorul căminului în care au locuit.
 • Art.10. În căminele U1, U2, U3, U4, U5 și U6 se vor caza numai studenţi români care studiază la UMF “Carol Davila” – Bucureşti şi studenţi străini care studiază pe cont propriu valutar (în limita locurilor disponibile):
  • se menţionează că studenţii înmatriculaţi pe cont propriu valutar pot opta şi pentru celelalte cămine ale U.M.F.-ului (în limita  locurilor disponibile alocate acestei categorii ).
 • Art.11. Studenţii cu părinţi cadre didactice cazaţi în prezent în  căminele U1-U6, B1-B2  care optează pentru gratuitate la cazare, vor solicita în cererea de precazare numai locuri din căminele E si A2. În cazul în care doresc să se cazeze în alte cămine in afara celor mentionate anterior, vor achita diferenţa de confort corespunzătoare.
 • Art.12. Căminele B1-B2 sunt destinate pentru familişti:
  • se vor caza numai familii în care ambii soţi sunt studenţi la UMF sau unul dintre soţi este student la U.M.F., în limita locurilor disponibile;
  • studenţii familişti vor anexa la cererea de precazare copia xerox a certificatului de căsătorie;
  • în cazul în care există fraţi şi surori care doresc să se cazeze împreună, condiţia este ca ambii să fie studenţi ai UMF-ului; în limita locurilor disponibile, după soluţionarea cererilor studenţilor Universităţii, se pot caza fraţi/surori care studiază la alte universităţi.
 • Art.13. Având în vedere că subvenţia M.E.N. nu acoperă cheltuielile reale de cazare, studenţii bursieri de origine etnică română vor fi repartizaţi/cazaţi în căminele E şi A2. În acest sens, studenţii respectivi vor completa cererile de precazare numai pentru căminele E şi A2.
 • Art.14. Studenţii care studiază la alte universităţi cazaţi în căminele U.M.F. “Carol Davila” din anii precedenţi vor depune cerere de    cazare la universităţile la care studiază.
 • Art.15. Studenţii de la Facultatea de Medicină Militară nu au drept de cazare în căminele UMF-ului.
 • Art.16. După ce se asigură cazarea studenţilor înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, în limita locurilor disponibile se pot caza medicii rezidenţi care au locuit în cămine în anii precedenţi. Aceștia vor depune până la data de 08.06.2018 adeverința care atestă pregătirea în Centrul Universitar București și vor opta pentru Căminul Bolintineanu, destinat medicilor rezidenți.
 • Art.17. În cazul în care numărul de solicitări de cazare pentru studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă şi bursierii Statului Român va fi mai mare decât capacitatea de cazare, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” –  Bucureşti îşi rezervă dreptul de a nu mai asigura cazare pentru alţi medici rezidenţi (în afara celor care au locuit în cămine în anii precedenţi).
 • Art.18. Studenţii care urmează a doua facultate în cadrul U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti se pot caza în căminele Universităţii numai în limita locurilor disponibile, după ce se asigura cazarea studenţilor          înscrişi la studii la prima facultate.
 • Art.19. Lista cu locurile şi camerele eliberabile la data de 1 OCTOMBRIE 2018 (în prezent ocupate de studenţii din anii terminali) vor fi puse la dispoziţia studenţilor pe pagina https://cazare.umfcd.ro în vederea informării acestora şi stabilirii opţiunilor de cazare pentru anul universitar 2018-2019.
 • Art.20. În final, se precizează că prezenta metodologie de precazare  a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 24.04.2018.      

           

PRORECTOR: Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga               DIRECTOR SOCIAL: Valentin Năstăsescu

TOP